ELS NOSTRES SERVEIS

Entitat Tutelar del Garraf
La funció principal de la nostra fundació és l’exercici de la tutela però la nostra tasca comença molt abans amb l’assessorament i la pretutela.

I. Assessorament

La nostra Fundació ofereix assessorament i informació sobre la incapacitació i sobre els diferents òrgans de protecció jurídica de forma totalment gratuïta:

A professionals de les administracions locals, de serveis socials d’atenció primària i especialitzada i d’institucions privades, tant en termes generals com sobre situacions concretes que sovint es donen en la comunitat. Així mateix oferim un servei de valoració de casos que es deriven d’altres àmbits i formació especialitzada.

Les famílies en ocasions desconeixen les formes de protegir als seus familiars quan ells no hi siguin. El nostre servei d’orientació familiar i sociojurídica afavoreix el procés de comprensió de la incapacitació i la finalitat de la tutela: protegir la persona que no es pot governar en alguns o en tots el àmbits de la seva vida.

II. Pretutela

La pretutela és la relació que s’estableix entre la família i l’entitat tutelar, un cop els pares han decidit que en un futur l’entitat sigui el tutor del seu fill, tant si ho han designat en el testament o en escriptura pública. La pretutela, promou el coneixement mutu entre la persona incapacitada i els seus familiars, amb la Fundació.

És molt important tenir un coneixement integral del futur tutelat i també que els familiars se sentin segurs de què la Fundació portarà a terme les seves voluntats. Mitjançant trobades i reunions amb els familiars-tutors, aconseguim que coneguin la nostra entitat i la forma de treballar, i alhora a nosaltres ens permet conèixer la persona que en un futur tutelarem. Portem
a terme un seguiment per tenir presents canvis que puguin afectar el desenvolupament futur de la persona.

La pretutela es formalitza en un document privat on consta una sèrie d’informació sobre la persona, que es va actualitzant periòdicament, assegurant-ne la continuïtat.

Aquest servei gratuït assumeix el compromís i la responsabilitat amb la persona i la família, que un cop els familiars o tutors no puguin o no hi siguin, la Fundació acceptarà formalment el càrrec tutelar.

III. Tutela

Tutelar vol dir representar la persona i procurar-li el màxim benestar possible. La Tutela és l’instrument jurídic fonamental per a garantir el benestar i els drets de les persones adultes incapacitades en situació de desemparament.

Aquest servei possibilita l’atenció integral de les persones incapacitades, respectant la personalitat i característiques de cada tutelat, assegurant-ne la protecció en tots els àmbits, donant un suport continuat per aconseguir, si és possible, un major autogovern i autonomia per regir les seves vides en tots els aspectes. El tutor o referent tutelar té com a funcions assegurar la protecció de la persona, administrar i guardar els seus béns i, en general, vetllar perquè tingui una bona qualitat de vida.

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.